Schedio ApS betingelser for rådgivningsaftaler, juli 2021

1. Rådgiveraftalen

Hvor andet ikke er aftalt gælder ”Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge-og anlægsvirksomhed” (ABR Forenklet)for aftaler mellem Schedio og Klienter.

I henhold til ABR18Forenklet §4 skal der iaftalen være taget stilling til

  1. Rådgivningens omfang, herunder de ydelser, som Rådgiveren skal levere, og eventuelle krav om dokumentation,
  2. Rådgiverens honorar, herunder honorarform og satser,
  3. Opgavens økonomiske ramme og de budgetforudsætninger, den er baseret på,
  4. Hvilke beslutninger Klienten skal træffe i forbindelse med opgavens løsning,
  5. I hvilken form løsningen skal fremtræde, og
  6. Tidsplan med angivelse af start-og sluttidspunkt for udførelsen af opgaven.

Rådgivningsaftaler i henhold til nærværende standardbetingelserog op til en økonomisk ramme på maksimalt kr.500.000,00ekskl. moms kan indgås med én af Schedios tegningsberettigede partnere.

2. Honorar

Medmindre andet er aftalt,faktureres Schediosassistance efter ”Medgået tid” i henhold til de med Klienten aftalte timesatser.

3. Udlæg

For Udlæg gælder ABR18 Forenklet §7 og §8.

Ved byggeledelse, tilsyn og tilsvarende opgaver, hvor det er krævet at rådgiveren er på byggepladsen, faktureres kørsel i henhold til statens regler.

4. Betaling

Når der arbejdes efter ”Medgået tid” vedlægges timeregnskabsom bilag til fakturaer.

Fakturaer fremsendes digitalt til Klientens faktura-mailadresseeller EAN-nummer.

Medmindre andet aftales er betalingsbetingelser fakturadato + 14 dage.

5. Ansvar

Rådgiverens ansvar i henhold til ABR18 Forenklet §38 er begrænset til 3 gange det udbetalte honorar, dog maksimalt kr. 2.500.000,00 kr. ekskl. moms jf. §38, stk. 4.

6. Forsikring

Rådgiveren har tegnet professionel ansvarsforsikring hos Tryg Forsikring A/S, police nr.: 670 9.532.120.642.

Forsikringen omfatter det professionelle rådgiveransvar og det almindelige erhvervsansvar med følgende dækningssummer

  • Personskade: kr. 25.000.000,00
  • Tingskade og tab: kr. 10.000.000,00

7. Tavshedspligt

Rådgiveren må ikke udtale sig om eller formidle oplysninger om den aftalte opgave til andre uden Klientens samtykke. Forpligtelserne efter dette afsnit er tidsubegrænsede.

Rådgiveren kan anvende opgaven som reference i forbindelse med markedsføring og tilbudsgivning.